Poberry

Strawberry + Potato

Seasons: Autumn/Winter/Spring